B2B

Dárkové poukazy jako zaměstnanecké benefity a odměny

Dárkové poukázky z naší nabídky jsou určeny nejen koncovým uživatelům, ale firmy je mohou s výhodou využít také jako prvek motivace pro své zaměstnance a obchodní partnery nebo v rámci svých marketingových akcí (např. jako odměny v soutěžích). V prvém případě může firma při dodržení zákonných omezení využít dárkové poukázky jako formu zaměstnaneckých benefitů a uhradit je z fondů FKSP při všech s tím spojených daňových výhodách.

dárkový poukaz jako zaměstnanecký benefit, dárek pro obchodní partnery

Firemní objednávky dárkových poukázek provádějte laskavě přímo, pomocí kontaktního formuláře. Obratem se vám ozveme s podrobnými podmínkami transakce (způsob doručení, platby, personalizace).


Dárky pro zaměstnance, benefity - stanovisko MFČR

„Vyhláška č.114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb výslovně neupravuje problematiku možnosti používání poukázek při poskytování plnění z prostředků FKSP. Tato skutečnost neznamená, že by tato forma čerpání příspěvků z fondu nebyla umožněna. Je však nutné zajistit, aby při čerpání formou poukázek byly splněny všechny podmínky stanovené touto vyhláškou i obecně vyplývající z ostatních souvisejících právních předpisů. Především se jedná o splnění podmínek uvedených v ust. § 3 odst. 3, 4 a 8 vyhlášky.
Ministerstvo financí v této informaci konstatuje, že za nepeněžité plnění poskytnuté zaměstnavatelem vůči svému zaměstnanci se považuje nejen přímá úhrada plnění zaměstnavatelem, ale i poskytnutí účelově vymezené poukázky s vyznačenou hodnotou a to v rámci relativně širokého výkladu obsahu nepeněžního plnění, které je předmětem osvobození u zaměstnance dle zákona o daních z příjmů.
Vyhláška nestanoví náležitosti, které musí mít poukázka. Zaměstnavatel by však měl zajistit, že jsou splněny podmínky nutné k prokázání, že se postupuje v souladu s vyhláškou. Proto lze považovat za oprávněný i požadavek zaměstnavatelů, aby byl na poukázce přesně vyznačen účel, který odpovídá činnostem, jež lze z fondu hradit (např. na pořízení vstupenky na kulturní, tělovýchovnou nebo sportovní akci) . Pokud však ze vztahu mezi "příjemcem" poukázky a zaměstnavatelem vyplývá, že plnění ve prospěch držitele poukázky odpovídá požadavkům vyhlášky, potom údaje uvedené na poukázce mohou být minimální.
Vyhláška o FKSP rozděluje plnění z fondu na následující způsoby: přispívat, hradit a poskytnout. Pro posouzení možnosti využití poukázek je nejzajímavější způsob "přispívat". Jedná se o příspěvky na účely jasně vymezené vyhláškou. Zásadní jsou přitom podmínky, které stanoví vyhláška o FKSP, pokud se jedná o možnost přispívat na uvedené činnosti: na určitá očkování, na závodní stravování, na rekreační pobyty a zájezdy, na vstupenky na určité akce (kulturní, tělovýchovné a sportovní), na dopravu na tyto akce.
Aby mohla organizace, na kterou se vyhláška o FKSP vztahuje příspěvek poskytnout, musí příslušné činnosti organizovat, spoluorganizovat nebo pořídit od jiné osoby. Další podmínkou je, že musí činnost zcela uhradit (to znamená v plné výši) a plnění se poskytují za cenu sníženou o příspěvek z fondu. Tato forma plnění z FKSP je poskytována nepeněžní formou a není na ni přitom žádný právní nárok.
Příklad: Bude existovat poukázka, která bude zaměstnanci umožňovat získat vstupenku na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce. Tuto poukázku mu poskytne zaměstnavatel za cenu sníženou o příspěvek z FKSP (který může být ve výši až 100% z ceny) a zároveň je splněna i podmínka, že poukázku "zcela" uhradil zaměstnavatel. Potom by nemělo být podstatné, že zaměstnavatel nestanovil konkrétní kulturní, tělovýchovnou nebo sportovní akci a lze považovat uvedené podmínky za splněné. Nelze ani vyloučit, že příspěvek z FKSP bude v plné výši nákladů, jak umožňuje ustanovení § 3 odst.6.link

Nejhledanější