Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží (dárkový poukaz) - tj. mezi společností boncard.cz s.r.o., která provozuje elektronický obchod expresdárek.cz (dále jen „prodávající“) a uživatelem tohoto obchodu realizujícím zde nákupy (dále jen „kupující“).


I. Základní ustanovení
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající
boncard.cz s.r.o, IČ 24795321, se sídlem Stavebníků 1313, 562 06 Ústí nad Orlicí, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Rejstříkovým soudem v Praze v oddíle C, vložka 174918, zabývající se prodejem především dárkových poukazů a karet konečným spotřebitelům.

Kupující
Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Obdarovaný
Obdarovaný je spotřebitel - osoba, která je udaná Kupujícím coby příjemce zboží či služeb zakoupených Kupujícím u Prodávajícího

Kupní smlouva
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky elektronického obchodu expresdárek.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadanou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.expresdarek.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a k zasílání obchodních nabídek nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a pro zasílání obchodních nabídek, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající je v souladu se zákonem zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů:
boncard.cz - e-shop pro originální dárky, dárkové poukazy, vouchery

III. Otevírací doba
Příjem objednávek v internetovém obchodě na adrese www.expresdarek.cz je k dispozici 24h denně, 7 dní v týdnu, pokud tomu nebrání okolnosti způsobené vyšší mocí. Příjem objednávek pro expedici téhož dne je do 16:00 hodin.

IV. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

V. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.expresdarek.cz (dále jen „e-shop“)
- elektronickou poštou na adrese objednavka@expresdarek.cz

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.

VII. Platební podmínky
Prodávající umožňuje kupujícímu zaplatit:
a) platbou předem bankovním převodem
b) platbou kartou MasterCard, Maestro, Visa nebo Visa Electron prostřednictvím internetového platebního portálu
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky
Zasílání přepravní službou - zboží je možno kupujícímu zaslat Českou poštou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud kupující neuplatní požadavek na doručení ve zvolený den, je zboží odesláno týž a nebo následující pracovní den v závislosti na tom, zda byla objednávka realizována do 16:00 hodin nebo po 16. hodině. Neúplnou nebo poškozenou doručenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@expresdarek.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat  e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. dubna 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627 a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

Nejhledanější